Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest DUO LIMITED COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul.Chmielna 2/31, NIP 9512467728, REGON 381005195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000744823, adres elektroniczny: www.SklepJubilerski.com (dalej „sprzedawca” lub zamiennie „usługodawca”)., tel. +48 (22) 654 73 42 lub +48 (12) 422 77 93 mail: lisiewskigroup@gmail.com.

Na jakiej podstawie prawnej Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. przetwarza moje dane osobowe?

 • Administrator przetwarza dane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO);
 • dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO);
 • przetwarzanie jest także niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO);
W jakim celu Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. przetwarza moje dane osobowe?
Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z należytym wykonaniem umowy, w szczególności sprzedaży produktów dostępnych w sklepie oraz usług z nią powiązanych takich jak m.in. usługi obejmujące proces dostawy zakupionego towaru. Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne w przypadku zarządzania płatnościami, przeprowadzania postępowań z tytułu rękojmi za wady, zgłoszeń gwarancyjnych oraz innych przypadków niezgodności towaru z umową.
Jakie uprawnienia posiadam jako osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k.?
W zależności od podstawy prawnej, na mocy której przetwarzane są dane osobowe, np. w celu wykonania umowy czy też na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może być złożona w dowolnym momencie;
 • Prawo do usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych do wskazanego administratora;
 • Prawo dostępu do własnych danych osobowych, tego w jaki sposób i w jakim celu sa one przetwarzane oraz komu zostały udostępnione.
Do kogo mogę wnieść skargę?
Instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: +48 606 950 000
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
www.uodo.gov.pl
Czy podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych spółce Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. w celu wykonania umowy, wypełnienia ciążącego obowiązku prawnego lub podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy jest konieczne.

W powyższych przypadkach brak takich danych jak:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
 • adres mailowy
 • numer telefonu
Powodował będzie niemożność zawarcia umowy lub spełnienia oczekiwanego świadczenia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Czy ktoś poza Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. może uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy oraz zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług. Oznacza to, iż dostęp do danych osobowych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces sprzedaży wyrobów oraz podmioty świadczące usługi ich dostawy (np. Poczta Polska). Udostępnienie danych, o których mowa powyżej każdorazowo odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, a także wyłącznie w ramach przysługujących spółce Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. uprawnień.

Administrator udostępnia również dane osobowe upoważnionym organom w ramach nadanych im uprawnień przez obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

W przypadku danych osobowych zebranych w celu realizacji umowy oraz w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c rozporządzenia RODO) będą one przetwarzane do czasu upłynięcia najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f rozporządzenia RODO przez spółkę Lisiewski Group sp. z o.o. sp. k. czyli np. dane osobowe zebrane dla celów związanych z działalnością marketingową przetwarzane będą do dnia prowadzenia działalności przez spółkę lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie albo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.